Hovedside

Animerede Gif

Humor

Synsbedrag

Rodekassen

Steder i Danmark

Lidt om mig selv

CV

Links

Gæstebog

Horoskoper

Privat

 

 

Lolland-Falsters landskab.

Store dele af Lolland-Falsters landskab blev skabt af isen og smeltevandet ved slutningen af sidste istid. Da isen forsvandt efterlod den en kappe af moræneler og dækker med få undtagelser hele Lolland-Falster. Landsdelen præges af store, plane moræneflader. Dette er mest udbredt på det vestlige Lolland og her lever landskabet op til manges forestilling om "det flade Lolland". Andre steder på øen er der lidt mere kuperet. Hovedparten af øens areal hæver sig ikke over 10 meters højde. Lollands højeste punkt ligger ved Birket (nordvest lolland) og er 30 meter over havniveau. 

 

Terrænet på Falster er lidt mere kuperet. Småbakket morænelandskab præger dele af Falster, især den nordlige del. Her finder vi Falsters højeste punkt Bavnehøj (ved Nr.Vedby), som er 44 m over havniveau. Falster er også en relativ flad ø og væsentlige dele af øen overstiger ikke 10 m over havniveau. Vestsiden af sydfalster danner en meget lang buede formet bakke. Bakken består af materiale, der er ophobet af istidens sidste gletsjer. 

 

KYSTERNE.

 Kysterne omkring landsdelen samlede længde er omkring 620 km. Det svarer til mere end 8% af Danmarks samlede kystlinie. Kystformerne kan i grove træk opdeles i tre typer. De oprindelige morænekyster, udligningskyster, som er skabtgennem havets aflejringer, og de menneskeskabte digekyster. De bugtede morænekyster fremstår især tydeligt ud mod Smålandsfarvandet og Storstrømmen, altså langs Lolland-Falsters nordside. Havbunden er her druknede landområder, og kystlinien har ved havstigningen taget form efter de aktuelle højdeforskelle i terrænet. Udligningskysten ses tydeligt hele vejen ned langs Falsters østside. Digekysterne er af ret ny dato, de er ca. 200 år gamle. Men de præger i dag fuldstændig syd- og sydvestlolland, hvor digerne strækker sig ubrudt over en strækning på 60 km. På sydfalster findes der ca 20 km diger, men her ses digerne ikke lige så tydeligt.

 

SØERNE.

Lolland-Falster har kun få større søer. Disse er koncentreret omkring Maribo med:

Søndersø (852 ha), Røgbølle (197 ha), Hejrede sø (51 ha) og Nørresø (39 ha). Disse øer danner et sammenhængende søkompleks - kaldet Maribo-søerne. Maribo-søerne er af stor landskabelig skønhed med et kæmpe fugleliv.

 

På Lolland ligger også Vesterborg sø på 21 ha. Også Nakskov inderfjor (69)ha har trods forbindelsen Nakskov Fjord karakter af ferskvandssø. Herudover finders der på Lolland også et mindre antal små søer på mindre end 10 ha. Alle søerne på Lolland er lavvandet og meget næringsrige.

I kuperet terræn på Midtfalster ligger tre søer på række. Møllesø (12 ha), Hulsø (4 ha) og Virket sø (9 ha). Alle tre søer er ret dybe, som er skåret ned i de omgivende bakker. På det nordlige Falster er der dannet en række små langsøer. Ingen af søerne på Falster, har en åben vandoverflade på mere end nogle få hektarer.

 

AGERLANDET.    

Jordbunden på Lolland-Falster er frugtbart moræneler, og det gør landsdelen meget velegnet til landbrug. På grund af den gode jord ligger høstudbyttet en del over landsgennemsnittet. Omkring 27% af det samlede dyrkningsareal bliver brugt til dyrkning af sukkerroer. Klimaet på øerne er meget velegnet til dyrkning af sukkerroerne. 64% af jorden bliver brugt til dyrkning af vinterhvede og byg.

Retur Lolland-Falster

 

  Opdateret den: 24-08-04 16:45:25

Webmaster: Susan Fast